loading...

Meddelande från valberedningen

En förening som vår båtklubb bygger till stor del på att alla på något sätt bidrar till både drift och vidareutveckling av verksamheten. Under de kommande åren behöver vi nya krafter till vår styrelse.
 
Du som känner att du vill vara med och forma vår verksamhet och vet med dig att du har idéer och kunskap, hör av dig till oss i valberedningen. 
 
Solna 2018-11-21
 
Ralph Emtemark (Sammankallande) 070-8854500
Andreas Faehlmann 070-7135514
Bengt Utterström 070-6475432 

Bästa medlemmar!

Vid styrelsemötet den 15 oktober 2018, så meddelade jag styrelsen att jag drar mig tillbaka och att vice ordf Mathias Ohlse´n får gå upp som tf. ordförande till årsmötet i februari 2019. Ralph Emtermark i valberedningen är meddelad.
Anledningen till att jag slutar är av hälsoskäl (hjärtat), samt att även min fru befinner sig i ett sjukdomstillstånd. Kort o gott nu ska vi satsa på oss själva för ett bra liv.
Klubbhälsningar
Leif Nybom

 

Reviderad miljöplan för Solna båtsällskap

Miljöplanen beskriver vilka regler som gäller, för båtklubbens medlemmar, för att minimera påverkan på miljön på de områden som klubben förfogar över. 
Läs dokumentet via länken Här

Åtgärds- och tidsplan       
 
Tid                                Åtgärd
31 maj 2018               Inventering av båtbottenfärg genomförd
30 juni 2018             Offerter för sanering
31 augusti 2018       Första utkast för miljöplan
07 oktober 2018     Tillfälle för bottenfärgs mätning genomfördes
30 oktober 2018     Ansökan LOVA bidrag
31 mars 2019             Uppföljning av de som sanerar själva
30 april 2019             Sanering i SBS regi slutförd
31 mars 2019             Uppföljning av de som sanerar själva
1 september 2019   Inga nya båtar som målats med TBT eller biocidfärg får vinterplats
31 mars 2020             Uppföljning av de som sanerar själva
31 december 2020  Alla båtar ska vara sanerade
 

Angående planerade bygget av kv. Trianglen vid Ålkistan

Styrelsens yttrande avseende detaljplan för del av kv. Triangeln m.fl. BND 2016:85
Går att läsa i sin helhet Här
2018-10-25: Efter att det politiska styret klarnat i Solna, så har jag skickat yttrandet till samtliga ledamöter i byggnadsnämnden. Detta för att säkerställa att tidigare insänt yttrande (2018-09-28) inte fastnar i byggnadsförvaltningens byråkrati. Även kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk (M) och företrädare för de politiska partierna har fått yttrandet./ Leif Nybom

Rapport från höstmöte 2018

Höstmötet förlöpte i god konstruktiv anda, där medlemmarna diskuterade lösningar. 
- Styrelsen ställdes sig postiv till Jost Assmans motion ang kranavgifterna. Det      presenterades ett förslag med differentierade avgifter för Ålkistan, samt att Alnäs skulle stå för sina egna krankostnader. Styrelsen ska presentera ett förslag till årsmötet i feb-2019.
- Nya ordningsregler anmäldes på mötet. Där ett större avsnitt om vinterliggarna tagits bort efter arbetsgrupps förslag. Medlem som inte kan närvara vid arbetstillfälle kan skicka ersättare, annars utgår 300 kr i pliktavgift. Alternativa arbetuppgifter finns ej med, då styrelsen ej kan organisera detta. Observera att vid upptagning och sjösättning är närvaro obligatorisk för medlem.
- Miljökommittén har lämnat in en miljöplan till Solna stad som styrelsen godkänt, om
även Solna stad gör det. Johannes Edelstam pratade om planen och målet att få bort TBT på båtskrov, med utgångspunkt från enkäten om sanering. Kommittén kommer att presentera ett kostnadsförslag per båt för sanering.
- Slipen: Mötet ställde sig positiv till offert från Dykab om byte av räls m.m. till en kostnad av drygt 49 000 kr/inkl moms. Flertal medlemmar tyckte att frågan ska prioriteras  och den allmänna meningen var att "köra".
- Mötet uttalade sin starka oro över att bygget av kv. Trianglen vid Ålkistan, skulle hota klubbens uppläggningsplats på Ålkistan. Styrelsen ska kontakta byggnadsnämnden för att vara remissinstans.
Klubbhälsningar

Leif Nybom, ordf 

Dokument från höstmötet
Motion av Jost Assmann
Finns att läsa Här
Nya ordningsregler finns att läsa under "Praktisk info" i menyn ovan!
Johannes Edelstams presentation finns att läsa Här


Uppdaterad tillsynsrapport 2018-04-06 SOLNA STAD miljö och byggnadsförvaltning

Finns att läsa Här
 

Hej Båtägare,
 
Som flera av er vet har SBS har ålagts av kommunen att se till att bara båtar fria från TBT (en äldre giftfärg) sjösätts 2021. Vi kommer nu att inleda ett arbete med att sanera misstänkta båtar och båtar med andra biocidfärger och söka LOVA bidrag för detta. Båtar med biocidfärg (t.ex. godkända färger av kemikalieinspektionen) kan inte räkna med att kunna använda bottentvätt framöver, så även för dem kan detta vara ett bra tillfälle att göra sin botten giftfri.
 
Därför genomför vi nu en inventering av bottenfärgerna i klubben. Alla medlemmar ombeds fylla i enkäten senast den 31/5.
 
Fyll i formuläret här
 
Mvh,
Miljökomitéen genom Johannes Edelstam
 

Vad gäller vid tvätt av båtbotten?
 
• Biocidfri botten
– Kan tvättas utan rening av
   tvättvattnet
• Dock inte om båten har
  självpolerande insjöfärg
 
• Nymålad eller tidigare målad
  med biocidfärg

– Ej borsttvätt
– Endast avspolning över
   spolplatta med rening
– Alternativa metoder
   (hullwasher)
– Avtorkning med svamp/trasa
   om sköljvattnet tas omhand
   som farligt avfall (tillfällig lösning)

Se hela presentationen från Solna stads miljöinspektörer vid vårmötet. Här

Bra information från båttvätten BoatWasher i Stocksund.

Se länk Här
 

Höjd kranavgift 2018

Anledningen är att under 2017 ökade kostnaden för iläggning och upptagning av båtar betydligt mer än budgeterat på grund av ökad kranhyra, Inför Årsmötet föreslog styrelsen medlemmarna att höja avgiften med 450 kr till totalt 1250 kr per tillfälle för att täcka det uppkomna underskottet. Årsmötet godkände detta förslag och beslut togs på årsmötet.
Avgiften gäller oavsett om man ligger på Alnäs eller Ålkistan.
Solna Båtsällskap är en ideell förening som bland annat skall anordna och sköta hamnar och uppläggningsplatser för medlemmarna båtar, som ideell förening fördelas samtliga kostnader gemensamt på medlemmarna varför man oavsett det gäller kranavgifter eller andra nödvändiga investeringar, ex. bryggor, solidariskt bidrar till de kostnader som är förknippade med skötsel och drift av sällskapets anläggningar för medlemmarnas räkning.
 

Välkommen till SBS!

Solna Båtsällskap har sina bryggor och uppläggningsplatser längst öster ut i Bergshamra, mellan inloppen till Brunnsviken och Edsviken. Här på vår hemsida hittar du  information om vår verksamhet.

 

Information angående GDPR

Var vänlig läs informationen Här
 

Nytt medlemsregistret i BAS (Svenska Båtunionens Administrativa System)

Länk här
Vårt nya medlemsregistret som vi har infört under sommaren. Kommer att hantera allt vad gäller administration av medlemskap i klubben framöver, inklusive kommande fakturor mm. 
Logga därför in för att kontrollera att era uppgifter stämmer. Gör det inte det så korrigera era uppgifter. 
Mer informaton på Höstmötet.

Avspolning och tvätt av målade båtbottnar är inte tillåtet på land. Undantagna är Epoxibehandlade och skrovrena båtar.
 

Information till medlemmar med anledning av ny gång- och cykelbro

Trafikverket har långt gående planer på att bygga en ny gång- och cykelbro över Edsviken mellan Stocksundsbron och tågbron. Nuvarande gångbana på östra sidan av Stocksundsbron blir körbana. Det kommer också att byggas en ny avfart för södergående trafik från Danderydshållet som ska till Bergshamra.
Det innebär stora förändringar för SBS och uppläggningsplatserna vid Alnäs. För SBS del innebär det en stor olägenhet under byggnationen och en mindre efter byggnationen.
Ny information: Trafikverket meddelade innan sommaren 2018, att bygget skjuts på framtiden då regeringen ej avsatt pengar i den nationella planen.
Mer information går att läsa på Trafikverket sida http://www.trafikverket.se/bergshamra-stocksundsbron
Styrelsen bevakar och håller sig uppdaterade runt projektet.

Aktuellt / på gång

SBS på Facebook

SBS har en diskussionsgrupp på Facebook. Här kan du följa med i diskussionen!

Miljöskydd

Se information om miljöskydd här.

Bildarkivet

Här kan du se ett bildspel från våra aktiviteter.
loading...
Solna Båtsällskap
Björnstigen 101
170 72 SOLNA

 
Bankgiro 5323-1502

kassor@sbs.nu
om denna mail inte fungerar:
kassor.sbs@gmail.com

 
Kontakt

hamnkapten@sbs.nu